Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną („Regulamin”) w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2020 r. poz. 344, z późniejszymi zmianami), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 poz. 287 z późniejszymi zmianami).

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę (definicja poniżej) w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem: www.mikolajraczynski.pl.
 2. Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
  1. Usługodawca – Mikołaj Raczyński, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mikołaj Raczyński Football Service  z adresem głównego miejsca wykonywania działalności Nieledew 334, 22-554 Trzeszczany, NIP: 9191798001. adres e-mail: mikolaj.raczynski@interia.pl;
  2.  Serwis – serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod adresem internetowym www.mikolajraczynski.pl;
  3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu usługi w Serwisie;
  4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą będącym przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.

§ 2.

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem, konieczne jest, aby urządzenie, którym posługuje się Klient, spełniało następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
  2. posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet. Wyłączenie akceptacji plików Cookies i Skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony Serwisu,
  3. aktywne konto poczty e-mail.
 2. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:
  1. w przypadku korespondencji mailowej – aktywne konto poczty e-mail,
  2. w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności pdf,.doc., .docx, .txt, .jpg etc.
 3. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 4. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 3.

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki wykonywania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W ramach działań Serwisu oferowana jest usługa tj. udział w szkoleniach organizowanych przez Usługodawcę („Usługa”).
 2. Nabycie usługi przez Klienta wymaga uiszczenia płatności.
 3. Nie ustanawia się minimalnego czasu trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy o świadczenie usług.
 4. Usługi, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, mają charakter jednorazowy i polegają na umożliwieniu Klientowi udziału w szkoleniach organizowanych przez Usługodawcę.

§ 4.

Warunki nabywania usług

 1. Informacje znajdujące się na stronach Serwisu dotyczące oferowanych usług, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017r. poz. 459 z późniejszymi zmianami).
 2. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy świadczenia usług, Klient powinien dokonać płatności za wybrany produkt. W Serwisie honorowane są następujące formy płatności
  1. przelew bankowy (przedpłata) lub płatność z wykorzystaniem . W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz nazwę wybranego produktu.
  2. Tpay
 3. Wszystkie ceny uwidocznione w Serwisie podane są w złotych polskich.
  1. W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym podane ceny są cenami brutto.
  2. W przypadku wyboru płatności Tpay do cen doliczana jest opłata transakcyjna naliczana przez Tpay w wysokości 1,59% od kwoty podanej w sklepie.
 4. Usługa jest realizowana w terminie 24h od zaksięgowania wpłaty.

§ 5.

Rozpatrywanie reklamacji

 1. Klient ma prawo do składania reklamacji w zakresie usług świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Klient powinien złożyć reklamację niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia. Reklamacje mogą być składane drogą mailową na adres mikolaj.raczynski@interia.pl.

§ 6.

Odstąpienie od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 poz. 287 z późniejszymi zmianami).

§ 7.

Postanowienia dotyczące umów z Klientami niebędącymi Konsumentami

W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem odpowiedzialność kontraktowa Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, ograniczona jest do wysokości zapłaconej ceny za usługę. Odpowiedzialność Usługodawcy w powyższym zakresie nie obejmuje korzyści, które Klient niebędący Konsumentem mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono.

§ 8.

Prawa autorskie

 1. Wszelkie utwory dostępne w Serwisie, a w szczególności zdjęcia, materiały graficzne, materiały wideo oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Usługobiorcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 288 z późniejszymi zmianami).
 2. Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.

§ 9.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późniejszymi zmianami) podanych przez osobę, której dane dotyczą, jest Usługodawca.
 2. Usługodawca przetwarza dane osobowe na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późniejszymi zmianami)  z uwzględnieniem przepisów Ustawy o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 poz. 344 z późniejszymi zmianami).
 3. Usługodawca przetwarza dane osobowe osoby, której dane dotyczą, w następujących celach:
 4. prawidłowa realizacja usługi,
 5. cele marketingowe w zakresie dozwolonym prawem.
 6. Przetwarzanie danych osobowych w innych celach niż określonych w pkt. 3 powyżej będzie możliwe po uzyskaniu odrębnej zgody.
 7. Administrator przetwarza następujące dane osobowe niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawarcia i realizacji umowy:
 8. imię i nazwisko,
 9. adres elektroniczny (e-mail).
 10. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia danych osobowych jej dotyczących. W tym celu należy skontaktować się z Usługodawcą.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych lub ich usunięcie na żądanie użytkownika może uniemożliwić korzystanie z usług oferowanych przez Administratora.
 12. Administrator przetwarza i zabezpiecza dane osobowe zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późniejszymi zmianami).
 13. Wszystkie dane osobowe podane przez Klienta i gromadzone przez Administratora nie są widoczne dla pozostałych użytkowników Serwisu.

§ 10.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Serwis poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach. Postanowienia nowego Regulaminu wiążą Klienta od momentu zaakceptowania przez Klienta jego postanowień.
 2. Pojęcia niezdefiniowane w Regulaminie należy rozumieć w znaczeniu wskazanym w obowiązujących przepisach prawa.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.03.2020 r.